top of page

Vad vill jag med mina bilder?

Ibland får jag frågan:

Vad vill du med dina bilder, vilket är ditt budskap?

 

Jag brukar då ducka genom att säga något allmänt i stil med att:

Jag vill bara lära mig ta finare bilder, nån slags "konstnärligt djup" får komma när jag blivit en bättre fotograf.

Detta är förvisso inte helt sant. Men jag känner mig inte mogen att försöka redogöra närmare för vad jag vill med mina bilder, helt enkelt för att jag inte lyckats formulera det för mig själv på ett sätt som är rimligt genomtänkt och användbart som rättesnöre.

 

Vanliga svar på frågan kan annars vara exempelvis något i stil med:

  • Jag vill förmedla en känsla.

  • Mina bilder ska ha ett budskap.

  • Bilden ska berätta en historia.

Detta låter ju bra på ytan som ett snabbt svar på frågan. Men vad betyder det egentligen? Innebär det något värdefullt? Säger det ens något över huvud taget?

I detta inlägg resonerar jag kring dessa frågor, kanske inte så mycket för att det ska resultera i ett svar som för att problematisera frågeställningen och hjälpa mig att tänka vidare för att hitta en infallsvinkel som verkligen betyder något och som kan hjälpa mig att framöver ta mer meningsfulla bilder.

Några allmänna termer om bildkvalitet

Det finns såklart mycket tänkt och skrivet om bildkvalitet. Det är inte här jag försöker konkurrera med nya tankar och idéer, men en kort sammanfattning av området kan förmodligen vara en rimlig introduktion som också sätter ramarna för kommande resonemang.

 

Man brukar mena att bildens kvalitet endast kan definieras i relation till betraktaren. Därmed kan en bild vara olika "bra" för olika personer.

Teknisk kvalitet - "estetisk" kvalitet

Form och innehåll

Bildkategorier: Dokumenterande bild, xxx

Men, efter denna introduktion, låt oss gå över till den egentliga diskussioner kring sådant som ofta dyker upp som kvalitetsbegrepp för bilder, eller som svar på frågan Vad vill jag uppnå med mina bilder?

Bilden ska förmedla en känsla

Enligt SAOB (Svenska Akademiens Ordbok):

Förmedla - överföra genom att fungera som förbindande länk.

Känsla - upplevelse som uppkommer av yttre eller inre förnimmelse; personligt, naturligt och spontant uppkommande sätt att värdera eller förhålla sig till  någon eller något, som inte är resultat av tänkande.

Förmedla är ett knepigt begrepp att använda i detta sammanhang tycker jag. Det antyder att just den känsla fotografen känner, eller av någon anledning vill överföra, ska väckas även hos betraktaren, annars är den inte förmedlad. Om bilden väcker en annan känsla hos betraktaren har ju fotografen misslyckats med att förmedla känslan utan bara mer allmänt väcka en känsla vilken som helst.

Att väcka känslor med bilderna tycker jag verkar vara en användbar vilja för en fotograf. Vilka egenskaper i bilden är det då som är effektiva för att väcka känslor? Detta är en nödvändig följdfråga som måste besvaras för att som fotograf kunna åstadkomma känsloväckande bilder. Dock låter jag den hänga i luften så länge...

Bilden ska förmedla ett budskap

Enligt SAOB:

Budskap - innehåll i meddelande, särskilt av mer omfattande eller betydelsefullt slag.

En bild med ett budskap vill alltså nå fram med ett visst specifikt innehåll, underförstått kanske också ofta argumentera för något, vilket normalt inte är min grej.

 

I och med att bilder kan tolkas på olika sätt känns det också lite riskabelt att lita på en bild om det är ett specifikt budskap man som fotograf vill nå ut med. En bild kan naturligtvis sätta fingret på vissa förhållanden, förstärka ett budskap och även tala till vårt undermedvetna på ett sätt som tal och text oftast inte kan. Men att vilja sända ett specifikt innehåll med en bild tycker jag låter svårt, risken för att mottagaren inte tolkar det på det vis

 

Förmedla ett budskap verkar i mina öron ganska ofta användas som slaskord när man vill säga "något mer än bara en fin bild" men jag uppfattar att man sällan mer noggrant har tänkt efter om det är just förmedla budskap man menar och vill ha sagt. När följdfrågan Vilket budskap? dyker upp blir svaren gärna tämligen abstrakta och det går sällan att uttyda mer specifikt vad det är som ska förmedlas. Sannolikheten att betraktaren ska tolka bilden "rätt" så att det avsedda budskapet verkligen förmedlas ingår vanligen inte i ekvationen.

Ett motargument kan vara att det inte spelar någon roll om betraktaren tolkar budskapet rätt, så länge bilden väcker känslor och frågor som får denne att reflektera över saken och bilda sig en egen uppfattning. Men känslor och frågor är separata rubriker längre ner, detta är inte samma sak som att förmedla ett budskap.

 

Således stryker jag termen budskap helt ur mitt vokabulär i detta sammanhang, jag tycker inte det känns relevant för mig.

Bilden måste ha ett syfte

Enligt SAOB:

Syfte - planerad följd av visst handlande.

Själv brukar jag tänka på syftet som svaret på frågan Varför gör jag det här? eller Vad vill jag uppnå med detta?

 

Syfte kan förstås på åtminstone två nivåer i detta sammanhang:

  • På en övergripande nivå kan man tänka att syftet med bilderna i allmänhet är att förmedla budskap, berätta en historia eller vad man nu är ute efter. Rubriken till detta inlägg, Vad vill jag med mina bilder? skulle då kunna uttryckas som Vad är syftet med mina bilder?

  • Går man ner till syftet för en specifik bild skulle frågan snarare bli Vilket specifikt handlande hos betraktaren planerar jag att just denna bild ska resultera i?

 

På samma sätt som för budskap, men ännu tydligare, innebär ett syfte att fotografen har en avsikt/önskan att betraktaren ska handla på ett visst sätt. Detta kan, antar jag, vara allt från att känna på ett visst sätt till att kanske ändra åsikt i en viss fråga eller fysiskt agera på något visst sätt, exempelvis köpa något som man ser en reklambild på.

En bild ska beröra

Enligt SAOB:

Beröra - ha inverkan på person eller annan företeelse.

Bilden ska berätta en historia

Enligt SAOB:

Historia - berättande återgivning av händelsekedja.

Det är sällan en bild verkligen visar en berättelse, den är ett fryst ögonblick. En bildserie däremot skulle kunna göra jobbet.

Ofta tycker jag att detta används som ett alibi-begrepp, man menar vagt att bilden berättar en historia trots att den kanske inte gör det. Jfr Mads Peder Iversen: "Bilden måste berätta en historia, inte bara avbilda ett fint träd. Den här bilden berättar historien om ett fint träd."

Däremot kan bilden vara sådan att den väcker nyfikenhet hos betraktaren om historien runt bilden, betraktaren börjar själv fundera kring hur den avbildade situationen uppkommit, hur den ska sluta och liknande. Men då tycker inte jag att bilden berättar en historia utan snarare startar betraktarens fantasi att skapa en egen historia. Detta tycker jag då snarare hamnar under nästa rubrikl

Bilden ska väcka frågor

Enligt SAOB:

Fråga - begäran om upplysningar, vanligen beträffande något frågeställaren inte känner till.

Fråga sig - undra i tanken.

Jag tycker att definitionen av fråga sig passar bäst i detta sammanhang, bilden ska få betraktaren att undra i tanken över det ena eller andra.

Egentligen känner jag att det är tanken som är nyckelordet, inte att tanken ska vara just en fråga. Bilden ska väcka tankar tycker jag är en mer passande formulering, det behöver inte vara i form av just frågor.

Detta låter användbart för mig, det tar jag med mig vidare i funderingarna.

Bilden ska förmedla en stämning

Enligt SAOB:

Stämning - tillfällig känsla som har viss orsak, även atmosfär.

Stämningsfull - stark eller högstämd tillfällig känsla som har viss orsak.

Här får jag problem med mina egna tankar! Jag känner att stämningen, i betydelsen atmosfär som kan leda till en känsla för betraktaren, är viktig i en bild. I praktiken söker jag ofta det jag själv tänker på som stämningsfulla bilder. Men här finns ju ingen ledtråd alls till vad det är som gör en bild stämningsfull, och det behöver man ju veta för att lyckas framställa sådana bilder.

Jag vill inte släppa detta begrepp eftersom jag känner att det är viktigt för mitt sätt att tänka, men det behöver konkretiseras för att bli praktiskt användbart.

Och begreppet förmedla har jag ju redan förkastat sedan tidigare, så det måste bytas ut mot något annat.

Vad är "konst" i fotosammanhang?

Enligt SAOB:

Konst - verksamhet som syftar till att framkalla särskilda sinnesintryck och känslomässig eller tankemässig inlevelse som vanligen innebär något slags högre njutning.

Varför började jag inte med detta, här finns ju redan de komponenter jag vaskat fram hittills, uttryckt med lite andra ord: Framkalla sinnesintryck, känslomässig eller tankemässig inlevelse, högre njutning.

Referera till det som sas i fotosidan podradio #116 Simon Mlangeni-Berg, fotograf och konstnär

Surrealism, handen kan göra saker som hjärnan inte förstår riktigt varför genom att lita på den processen kan vi nå delar av oss själva som vi inte har tillgång till annars. Tilltro till att konst är något annat än en projektbeskrivning eller ett koncept. Måste vara beredd att agera på impulser utan att vara säker på vart man är på väg, lite flummig.

Jag har för stort planerings- och kontrollbehov för att jobba på detta sätt, men det låter som något intressant inför framtiden...

Konklusion

Så här tänker jag just nu angående vad jag vill med mina bilder:

Jag försöker varje gång ställa mig frågan Varför vill jag ta den här bilden?

Bara för att jag inte kan svara på den frågan är det inte säkert att jag låter bli att ta bilden, men jag tror att tankeprocessen frågan startar kan hjälpa mig att bli en mer medveten fotograf.

Det är inget fel på exempelvis dokumenterande bilder eller bilder som bara helt enkelt är fina och tilltalande för ögat. De fyller viktiga funktioner när det gäller att

Jag förväntar mig sällan att mina bilder ska förmedla någonting, snarare att de ska beröra betraktaren så att de väcker något hos denne. Detta kan vara exempelvis:

  • tillfredsställelse för ögat, en fin bild som man tycker om helt enkelt.

  • frågor, som kanske Vad hände precis innan bilden togs? Hur blev det så här? Vad hände efteråt?

  • känslor, inte samma som mina egna och heller inte någon specifik känsla som jag har en avsikt med, utan vilka känslor som helst.

Hur ska jag då tänka kring mitt bildskapande för att åstadkomma detta? Hur ska jag ta bilderna, vilka egenskaper ska jag leta efter, för att mina bilder ska beröra. Utan svaret på den frågan är det ju svårt att komma vidare till verkställighets-fasen, att verkligen ta och redigera bilderna så att de uppfyller dessa kriterier.

xxx

bottom of page